פירוק חברות

ייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות

צרו איתנו קשר

פירוק חברה

פירוק חברה היא הליך משפטי העוסק בחיסול חייה של חברה על דרך סיום האישיות המשפטית שבה וחלוקה של הנכסים שנמצאים בה לזכאים השונים כנושים וכאישיות משפטית נפרדת.

המטרה הכללית של הליך פירוק חברה הינה ניצול ראוי של הנכסים השונים שנמצאים בחברה לכיסוי החובות שלה ובכך לסייע לה באופן שוויוני לשלם את כל ההתחייבויות הכספיות.

עילות לפירוק חברה

קיימות בחוק עילות שונות לפירוק חברה, כדוגמת פירוק מן הצדק ומן היושר המותירים מרווח גדול לשיקול דעת בית המשפט, עילה של פירוק עקב חדלות פירעון בו החברה אינה מצליחה להחזיר את חובותיה, וכן ישנה אפשרות גם לפירוק מרצון חופשי של החברה ע"י הסכמה של בעלי מניותיה. העילות שונות זו מזו במטרתם ובהליך המשפטי לשם מימושם.

פירוק מרצון ופירוק בידי בית המשפט:

חברה יכולה להתפרק באופן רצוני, במידה שהחברה יכולה לפרוע את חובותיה לנושים החוק מאפשר ליזום את הפירוק ללא התערבות של בית המשפט. כדי להתחיל בהליך זה יש לקבל החלטה של האסיפה הכללית שלאחריה ימונה מפרק שאינו תחת פיקוח בית המשפט.

עם זאת, ניתן להתפרק מרצון גם כאשר אין יכולת פירעון, ואז ניהול הפירוק מבוצע בשליטה יתירה של הנושים עצמם אשר ממנים בין השאר את המפרק ואת וועדת הביקורת. לעומת זאת, פירוק בידי בית המשפט יבוצע רק לאחר הוכחת אחת מן העילות המנויות בחוק, ולאחריה תוגש בקשת הפירוק.

לאחר אי התנגדויות או דחייתם, תפורסם הבקשה ותידון בפני בית המשפט שיוכל לדחותה או לקבלה. במידה ונתקבלה, ימונה מפרק קבוע אשר ינהל מעתה את נכסי החברה עד לחיסולה המוחלט מבחינה עסקית. כשבית המשפט יוציא צו סופי בעניין- תחוסל החברה סופית.

הליך פירוק במסלול רגיל ובמסלול מקוצר:

הליך זה מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהם בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה. הליך זה מומלץ בדרך כלל לחברות שיש בהם מעט מאוד נכסים או התחייבויות, ואפשר לבצע מימוש של הנכסים וסילוקם עד חצי שנה.

בהליך פירוק מרצון במסלול הרגיל מדובר על חברות שמסוגלות לשלם את כל החובות בתוך שנה לאחר תחילת הפירוק. חשוב לציין כי חברות שנמצאות בהליך של פירוק מרצון יכולות לבקש פטור מאגרה בהתאם לתקנות החברות (אגרות).

חלוקת הנכסים בפירוק

עקרון העדיפות קובע כי קיימות כמה דרגות בין הנושים בעת חלוקה של הנכסים בעת הפירוק. במידה וקופת הפירוק תתרוקן בשלב מסוים במהלך ההליך הפירוקי, לא יזכו הנושים הבאים אחריה.כך למעשה מעמדו של הנושה בחברה קובע את מידת זכאותו בעת הפירוק.

בדרך כלל סדר העדיפויות מורכב מבעלי זכות קניינית קבועה כמו שעבודים שונים וחובות מובטלים, לאחר מכן הוצאות הפירוק, חובות בדין קדימה כשכר עבודה ומסים שונים, חובות מובטחים בשעבוד צף וחובות רגילים.

אם לאחר כל זאת נשאר כסף בקופת הפירוק, הוא יתחלק בין בעלי המניות לפי חלקם היחסי בהון המניות של החברה המפורקת.

סמכות בית המשפט ותפקידו של המפרק

בית המשפט המוסמך לפרק חברות הוא בית המשפט המחוזי. המחוזי ממנה לאחר דיון ואישור בבקשה את המפרק שמקבל את נכסי החברה בנאמנות ומעתה מנהל אותם במורה להוציא לפועל את הליך הפירוק.

תפקיד המפרק הוא לדון בתביעות החוב של הנושים ולהגיע עימם להסדרים ופשרות, וכן לנסות לאתר נכסים של החברה, ולנהל משא ומתן למכירת נכסי החברה. המפרק נתקל לא אחת בניגודי אינטרסים שונים ועליו להיות גורם מאזן ביניהם. המפרק כפוף לפיקוח של בית המשפט והכונס הרשמי.

053-3543773