תפקידו של כונס הנכסים הרשמי

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

כונס הנכסים הרשמיהכונס הרשמי הינו גוף ציבורי המשמש כ"זרועו הארוכה של בית המשפט" בהליכי פירוק חברה באופנים שונים.

הכונס מפקח ונוטל סמכויות רבות בכל הליכי הפירוק, ומייעץ לבית המשפט בקונפליקטים המתעוררים בעת ההליך.

כפי שנראה הכונס הרשמי נוטל חלק הן בתפקודו כמפרק זמני והן כמפקח על המפרק הקבוע.

כונס הנכסים כמפרק זמני

אחת מן הסמכויות הנפוצות לפעולתו של הכונס הרשמי, היא תיפקודו כמפרק זמני של החברה. הכונס הרשמי מתמנה כמפרק זמני לאחר מתן צו הפירוק עד למועד של כינוס אסיפות הנושים, שיחליטו על זהות המפרק הקבוע המומלץ על ידם.

שר המשפטים מינה את הכנ"ר כבעל סמכות כונס רשמי בכל הנוגע להליכי פירוק חברות. כונס הנכסים ממנה כונסים במחוזות השונים במדינה שבכוחם להפעיל את סמכויות הכונס. לכונס הרשמי ישנם סמכויות חקירה נרחבות בהליכי הפירוק המוקנות לו על פי פקודת החברות ותקנה 49 לתקנות החברות (פירוק).

זאת עקב העובדה כי בית המשפט רואה בכונס הרשמי כגוף נייטרלי אשר מנהל את החקירה בצורה הראויה ביותר, ועל כן, בדרך כלל בית המשפט יקבל את דו"ח הכונס ואת ממצאיו.

יש לציין כי את דו"ח החקירה שמוגש על ידי הכונס הרשמי אין צורך להגיש בליווי תצהיר. כמו כן הסמכויות שמוקנות לכונס הרשמי נתונות לכל עובד כפוף אשר הכונס הסמיך אותו על פי הפקודה לשם האצלת הסמכות.

הכונס הרשמי ויחסו עם נושאי המשרה בחברה

עם מתן צו הפירוק ישנה חובה המוטלת על נושאי המשרה ששירתו בחברה להגיש דו"ח מפורט על פעילותה ומצבה העסקי של החברה.

דו"ח זה ילווה בתצהיר ויימסר לכונס הרשמי אשר יבחן אותו. בהקשר זה יש לציין כי לכונס הרשמי מוקנית סמכות לדרוש ממגישי הדו"ח פרטים נוספים ואף קבלת מסמכים מסייעים.

כפיפות המפרק הקבוע לכונס הרשמי

כאשר לחברה ממונה מפרק קבוע בהליכי הפירוק, הוא כפוף לפיקוח של הכונס הרשמי. כפיפות זו באה לידי ביטוי שעל המפרק לשלוח לכונס הרשמי דו"ח על התקבולים והתשלומים כמפרק במועדים שנקבעו לכך.

הפקדה דורשת מהכונס הרשמי שהדו"ח יעבור ביקורת. כל פנקס חשבוני שאותו מנהל המפרק הקבוע צריכה להיות עם עותקים בידי הכונס הרשמי (ובית המשפט). כמו כן רשאי הכונס הרשמי למנות מבקר או רואה חשבון לעריכת ביקורת של חשבונות המפרק והחוק מחייב את המפרק למסור מסמכים אלו לכונס.

כמו כן הוא רשאי לחקור את פעילותו של המפרק ולהורות לו על נקיטת פעולה כזו או אחרת. לעיתים יש לחקור את המפרק בעקבות פנייה של הכונס הרשמי באופן עצמאי או בעקבות תלונות נושים על פעילות המפרק.

גם בסיום עבודתו של המפרק על הכונס הרשמי לבדוק אם מולאו החובות הדרושות לפעילות המפרק לשם שחרורו מתפקידו. יש לציין בנוסף כי הכונס הרשמי ישמש כוועדת ביקורת המלווה את המפרק הקבוע במקרים בהם לחברה אין וועדה כזו.

בקשת פירוק על ידי הכונס הרשמי

סמכות נוספת וחשובה לא פחות הינה זכותו של הכונס הרשמי לבקש בקשת פירוק של חברה. בנוסף לזכות המוקנית לנושים ולבעלי המניות לבקש פירוק בעילות שונות, גם הכונס הרשמי זכאי לעשות במקרים מסוימים.

סעיף 262 לפקודת החברות מסמיך את הכונס הרשמי להגיש בקשה לפירוק בכפייה של חברה שלדעתו נמצאת בהליכים של פירוק מרצון או פיקוח כלשהו.

בית המשפט יבחן את טענת הכונס הרשמי אך ייתן צו פירוק רק אם הוכח לו כי זכותם של הנושים מחייבת שלא להמשיך בהליך הרגיל של פירוק מרצון אלא יש לעבור לפירוק כפוי.

כונס הנכסים הרשמי
תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

חייג עכשיו!