Site icon המרכז לפירוק חברות

פירוק חברה על ידי בעלי מניות

בעלי המניות בחברה מוסמכים לקבל החלטה על פירוק מרצון של החברה והפסקת פעילותה המסחרית.

יש לציין כי הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה על פירוק החברה מושפע מהעילה לקבלתה. כך למעשה הפקודה מונה שלוש עילות אפשריות לפירוק חברה על ידי בעל מניות:

א.       במקרה בו תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה של החברה, או במקרים בהם אירע הדבר שבאירועו החברה צריכה על פי התקנון לסיים את חייה.

עילה זו אינה שכיחה בדרך כלל ומקרה זה מספיק כי החלטה רגילה של האסיפה הכללית תאשר זאת לשם קבלת העילה. חשוב לומר כי קרות האירוע הקבוע בתקנון אינו מספיק לכשעצמו, אלא על החברה על ידי בעלי המניות לנקוט בפעולה אקטיבית של הליכי פירוק לצורך קבלת הצו.

במידה והחברה לא נקטה בהליכים אלו, בעל מניות יוכל לבקש את פירוק החברה בגין עילה זו או על ידי הגשת תביעה כנגד בעלי המניות האחרים בכדי שיקבלו את ההחלטה לפירוק, או לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה מטעמים של צדק ויושר.

ב.       המקרה השני הנפוץ יותר – מתרחש כאשר לחברה הצטברו חובות שבגללם היא לא יכולה להמשיך בעסקים הרגילים שלה ובפעילות מסחרית. במקרה כזה, צריך לקבל החלטה שלא מן המניין של בעלי המניות מהאסיפה הכללית.

ג.        האפשרות השלישית היא כאשר לא חלות העילות שהזכרנו לעיל, וכי בעלי המניות עדיין חפצים לפרק את החברה למרות אי התקיימות עילות, ניתן לבקש את פירוק החברה על ידי קבלה של החלטה מיוחדת של בעלי המניות.

החלטה כזו לא צריכה להתלוות בנימוקים לשם קבלתה. בדרך כלל בעלי המניות נוקטים בהליך מעין זה במקרים בהם הם רוצים להפיק רווח פיננסי מהפירוק, כמו למשל רווח במיסוי או אינטרס כלכלי עקב שינויים בשוק.

קבלת החלטת בעלי המניות באסיפה הכללית

חוק החברות מסדיר את הליכי קבלת ההחלטה בחברה פרטית, ומאפשר לקבל החלטה ללא הזמנה וללא התכנסות של חבריה. כל זאת בתנאי שההחלטה מתקבלת פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. חשוב לציין שהליך זה לא יהיה תקף בחברה ציבורית.

הצהרת כושר פירעון

כדי שהפירוק יהיה בשליטה של בעלי המניות, על הדירקטורים של החברה המיועדת לפירוק לערוך תצהיר שבו היא בודקת את מצב עסקי החברה.

רק לאחר שהדירקטורים הגיעו למסקנה שלחברה יש אפשרות לשלם בתוך שנה את כל החובות אל הנושים ולגורמים השונים – ניתן יהיה להתחיל בהליכי הפירוק. הצהרת כושר הפירעון צריכה להיות עשויה על ידי אחד הדירקטורים בחברה או על ידי מספר מהם. את ההצהרה יש לשלוח לרשם לפני שמכנסים את האסיפה הכללית שיציעו בה את החלטת הפירוק.

הליך הפירוק מרצון על ידי בעלי מניות

ההחלטה על הפירוק מרצון של בעלי המניות צריכה להתפרסם ברשומות בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה.

לאחר מכן בעלי המניות ממנים את המפרק, ובסמכותם לפקח על אופן הפעלת הסמכויות השונות שנתונות למפרק. כמו כן בעלי המניות קובעים את שכר המפרק על ידי החלטה באסיפה הכללית. כמובן שתוקפו של מינוי המפרק בידי בעלי המניות מותנה במתן הצהרה של כושר פירעון על ידי הדירקטורים בחברה.

הליך פירוק חברה מרצון על ידי בעלי מניות יכול להיעשות על ידי אחת מן העילות הקבועות בפקודה. בהתאם לסוג העילה תיקבע סוג ההסכמה הדרושה באסיפה הכללית לשם קבלת מתן צו הפירוק. לאחר קבלת הצו – יהיו בעלי המניות שותפים פעילים המלווים את שלבי הפירוק עד לחיסול החברה.

Exit mobile version