כמה עולה לפרק חברה?

אל תתפשרו על מקצועיות, תנו למומחים שלנו לטפל בכם!

כמה עולה לפרק חברה?במקרים בהם הוחלט על פירוק החברה, הן מצד הנושים, והן מצד בעלי המניות או כל גורם אחר, יש לפעול על פי הליכי פירוק החברה באופן מפורט בליווי ייעוץ משפטי שוטף.

פירוק חברה הינו הליך מורכב הדורש מומחיות רבה לאורך זמן, ועל כן יש להיעזר בשירותיו של עו"ד מקצועי אשר עוסק בתחום הפירוק אשר יוכל לנווט בין האינטרסים השונים המתגלעים בין הנושים, מבקשי התביעות הכספיות, וכמובן מול בית המשפט וכונס הנכסים הרשמי.

הליך הפירוק, בין בהליך כפייה ובין בהליך של פירוק מרצון, טומן בחובו עלויות שונות אשר יש לקחת בחשבון בעת הפעלת שיקול הדעת בנוגע לסוגיה של האם לפרק את החברה.

בדרך כלל יש לציין כי פירוק החברה המתבצע על ידי החברה המוסמכת או על ידי עורך הדין ברוב המקרים, כוללת בתוכה גם את העלויות הנלוות להליך הפירוק. כך שלמעשה בבקשת שכר הטרחה לעורך הדין מגולם רוב רובה של התשלומים הנלווים ובתוכם: אגרות דואר, תשלומים עבור הפרסומים בעיתונות לאחר הגשת בקשת הצו לפירוק ומועדי האסיפות.

סוג הפירוק והיקפו משפיע על עלות הפירוק

יש לציין כי כמות העלויות יתחלקו על פי סוג הפירוק והיקפה. כך שבעוד בחברה קטנה העלויות יהיו בהיקף קטן יותר, בחברה גדולה אשר דורשת ניהול משאבים ונכסים שונים יש לצפות כי ההיקף יהיה כנראה בהיקף גדול יותר של עלויות ניהול.

כמו כן סוג ההליך עצמו משפיע על מסגרת העלויות הנלוות. כך למשל במקרה של הליך פירוק חברה מרצון מתייתר הצורך לשלם את האגרה לרשם החברות, והעלויות היחידות מסתכמות בעלות שכר הטרחה של העו"ד או המפרק.

עלות פרסום שתי ההודעות ברשומות כוללות כ-240 ₪ לא כולל משלוחים לרשם החברות ולרשומות.

פטור מאגרה לחברה בפירוק מרצון

על פי תקנות החברות (אגרות) ניתן לבקש פטור מאגרה לחברה שהפסיקה את פעילותה העסקית בתנאי שהיא נמצאת בהליך של פירוק מרצון (ולא בהליך של פירוק כפוי על ידי בית המשפט). ההליכים הדרושים לשם הגשת הבקשה הינם:

א.       הגשת תצהיר אי פעילות לרשם המעיד מטעם הדירקטורים כי החברה הפסיקה את פעילותה העסקית וכי אינה מנהלת חשבונות בנק כלשהם. תצהיר זה ילווה בדרך כלל באישור מקורי מנציבות מס הכנסה על אי פתיחת/סגירת תיק במועד המצוין, וכן אישור מקורי מרשויות המע"מ המעיד כי החברה לא נרשמה כחייבת במס על פי החוק או שרישומה בוטל.

ב.       במידה והחברה אינה יכולה להמציא את האישורים שפורטו בסעיף א', ניתן להגיש לרשם את התצהיר בליווי אישור מקורי של רואה חשבון מבקר של החברה המאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה העסקית יחד עם אישורי מס. הדו"ח יוגש בצירוף העתק מהדו"חות של מס הכנסה עבור כל שנה שבה מבוקש הפטור.

חשוב לציין כי ע פי תקנות החברות (אגרות) הפטור לתשלום האגרה יחול רק על אגרות שנתיות שטרם שלומו. כמו כן חשוב לציין כי את כל מכלול המסמכים שפורטו לעיל לשם הגשת הבקשה יש להגיש רק עם הגשתו של הדו"ח הסופי של מפרק החברה ולא לפני כן.

הליך פירוק חברה כולל בתוכו עלויות שונות המורכבות בעיקר משכר טרחת עורך דין ומפרק המנהלים את הליך הפירוק מול הגורמים השונים, וכן עלויות משנה נלוות ההכרחיות לשם ביצוע ההליך כדוגמת פרסום ברשומות, תשלום אגרות, משלוחים והודעות לבית המשפט וכיוצ"ב. כמו כן במקרים של הליך פירוק מרצון היקף העלויות יכול להיות נמוך יותר ואף ניתן במקרים מסוימים להגיש בקשה לפטור מאגרה עבור החברה המבקשת.

פירוק חברה בעמפירוק חברה בע"מ הינו תהליך בו נמחק ומחוסל תאגיד שהוקם על פי חוק. הסיבות לפירוק חברה משתנות, אך מה שקריטי לנו לדעת הוא האם מדובר על פירוק חברה מרצון או לא. תהליך פירוק חברה בע"מ יכול לנבוע גם מחוסר פעילות ובמקרים אלו רצוי להתחיל את התהליך כמה שיותר מוקדם כדי להימנע מתשלום מיותר של אגרות שנתיות מצד רשם החברות. יש שלושה סוגים של הליכי פירוק חברה, הראשון תהליך פירוק חברה מרצון, השני פירוק חברה על ידי בית המשפט והשלישי הוא בפיקוח בית המשפט. 

 

מהו פירוק חברה מרצון?

תהליך פירוק חברה מרצון הוא תהליך ללא התערבות בית המשפט. החברה צריכה להיות חברה שאינה חדלת פירעון, ללא חובות או חברה אשר מסוגלת לפרוע את חובותיה. תהליך פירוק חברה מרצון יכול להיות בתהליך הרגיל בן שלושה שלבים. השלב הראשון יהיה עריכת תצהיר כושר פירעון ע"י רוב הדירקטורים של החברה. בתצהיר יהיה עליהם לבדוק את המצב העסקי של החברה ולהצהיר כי החברה תוכל לשלב את חובותיה תוך 12 חודשים מתחילת התהליך. לאחר מכן, על בעלי המניות לכנס אסיפה כללית ואליה לצרף את התצהיר כדי לקבל את ההחלטה על פירוק החברה. לאחר כינוס של אסיפה כללית של החברה, על הנאמן יהיה להודיע לרשם החברות על כינוס האספה בצירוף פרוטוקול אסיפה ודו"ח. בתום השלב הזה החברה תהיה מחוסלת באופן סופי.  

הדרך השנייה בה ניתן לפרק חברה מרצון היא ע"י תהליך מזורז. התהליך ניתן לחברות שאין להן נכסים, חובות (למעט אגרה שנתית) ואין הליכים משפטיים שעומדים כנגדה. חברה שעומדת בתנאים אלו רשאית להגיש בקשה לתהליך מזורז של פירוק חברה בע"מ. אם הבקשה תאושר מצד רשם החברות, החברה תחוסל בתוך 100 יום מאישור הבקשה.

פירוק חברה ע"י בית משפט

פירוק חברה בע"מ ע"י בית משפט מגיע בנקודת אין מוצא. תהליך זה הינו ארוך יותר מאשר פירוק חברה מרצון והוא מתבצע רק במקרים מסוימים בהם החברה הפסיקה את פעילותה למשך שנה או לא התחילה את פעילותה בשנה הראשונה לאחר ההתאגדות. כמו כן, במקרים בהם בעלי החברה בחרו לפנות לפירוק חברה דרך בית המשפט, במקרה של סכסוך שותפים שמונע ניהול תקין של החברה ובמקרה בו בית המשפט עצמו מחליט שהחברה אינה כשירה לשלם את חובות הנושים. התהליך מתחיל בבקשה לפירוק חברה ע"י בית המשפט ובית המשפט מוודא שהיא מוצדקת. בית המשפט רשאי למנות מפרק זמני אשר יהיה אחראי על נכסי החברה ולאחר מכן, יוציא בית המשפט צו לפירוק החברה ויפנה לכונס נכסים. כונס הנכסים מוודא שהגורם לקריסת החברה אינו תרמית ולהגיש דו"ח מפורט לבית המשפט הכולל המלצות. במקרה בו יש חשד מצד כונס הנכסים, הוא יכול להציע לבית המשפט לבצע חקירה. בתום כל השלבים האלו, ימנה בית המשפט מפרק קבוע אשר תפקידו לשלם את חובות החברה ולו יהיה את כל הסמכות על החברה. חשוב להכיר, בתהליך זה החברה תקבל את התואר "בפירוק" בכל מקום. אם החברה נמצאת תחת חובות, בית המשפט יחלק את תמורת הנכסים של החברה בין הנושים.

 

פירוק חברה בפיקוח בית המשפטפירוק חברה בפיקוח בית המשפט

פירוק חברה בע"מ בפיקוח בית המשפט הוא חלק מתהליך פירוק חברה מרצון בו משתתף יכול לפנות לבית המשפט למטרות פיקוח בתהליך. הבקשה מוגשת באמצעות עורך דין מטעם החברה ובית המשפט נמצא בפיקוח כדי להסדיר מחלוקות שיכולות להתעורר במשך התהליך. בית המשפט נמצא בסכמות לפיקוח ופירוק חברה הוא בית המשפט המחוזי, כחלק מהתהליך 14 יום לפני הדיון הודעה רשמית על פירוק החברה תפורסם ברשומות ובעיתון היומי.

 

עלות אגרת פירוק חברה

בתהליך פירוק חברה יש לקחת בחשבון את העלויות הנלוות לתהליך, כגון שכר טרחה לעורכי הדין, תשלום חובות לנושים ואגרת פירוק חברה. העלויות משתנות בהתאם לתהליך בו אתם נמצאים ולכן, אין אפשרות לציין מחיר אחד ספציפי. העלויות משתנות בהתאם לגודל החברה, חובות החברה, היקף הפעילות שלה ועוד. כאשר התהליך הינו פירוק חברה בע"מ מרצון, אין צורך לשלם אגרת פירוק לרשם החברות. 

עלות שכר הטרחה לעורך דין בתהליך פירוק חברת רבים הינו כ-2,000 ש"ח עד 2,400 ש"ח, לא כולל מע"מ.

עלות שכר הטרחה  לעורך דין בעת פירוק חברת יחיד הינו כ-900 ש"ח עד 1,200 ש"ח, לא כולל מע"מ. 

בכל שנה בה החברה לא הייתה פעילה, מחיר האגרה יהיה בגובה 1,458 ש"ח. במידה ולא שולמה האגרה בזמן, יהיה לשלם את קנסות החברה לפני החלטת הפירוק. נציין, פירוק חברה מרצון מסיר את חובת תשלום האגרה.

זכויות עובדים בפירוק חברה

הסיבה העיקרית לכך שרבים בוחרים בתהליך בפיקוח בית המשפט הוא מחשש לקיפוח זכויות. בחברה פרטית חלוקת הרכוש בין הנושים נעשית לפי סדר הנשייה. בראש עומדים הנושים שהם בעלי זכויות שעבוד קבועות על הנכס ואחריהם יהיו עובדי חברה. אם לחברה המתפרקת יש נכסים, תחילה יקבלו העובדים את שכרם ורק לאחר מכן ייפרעו שאר הנושים מהחברה. תביעת חוב עובדי החברה כוללת את שכר העבודה ומיסוי שהופחת משכר העובדים. במקרה בו החברה אינה יכולה לפרוע את חובותיה יהיו זכאים עובדי החברה לפנות לביטוח לאומי ולקבל את שכרם עד לגובה התקרה הקבועה בחוק. בתהליך פירוק חברה בע"מ, גם כאשר הוא מתבצע באופן מקוון חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום זה. 

כמה עולה לפרק חברה?
תוכן עניינים
אודותינו

החברה המובילה בארץ לייעוץ, ליווי ומידע בכל התחומים הקשורים לפירוק חברות!

מעל ל10 שנות ניסיון בתחום ומאות לקוחות מרוצים, השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

053-3543773